A A A

 (nr 84 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 8 listopada 2018, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr inż. M. Żarkowski

Temat: Interakcje robot-człowiek robota społecznego: rozpoznawanie emocjonalnych wyrazów twarzy i interakcje wieloosobowe

Seminarium rozpoczyna procedurę obrony pracy doktorskiej w dyscyplinie automatyka i robotyka, promotor: prof. Krzysztof Tchoń.