A A A

 (nr 85 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 22 listopada 2018, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: dr inż. B. Kreczmer

Temat: Własności metody wyznaczania kąta przylotu fali akustycznej z wykorzystaniem pośredniego pomiaru przesunięcia fazy – Dlaczego jest tak dobrze?

W metodach echolokacji akustycznej jednym z podstawowych parametrów jest prędkość propagacji fali. Zależy ona od temperatury powietrza. Zmiany temperatury, a tym samym zmiany prędkości propagacji, mogą istotnie wpływać na własności wspomnianych metod. W przypadku metody wyznaczanie kąta azymutu przylotu sygnału z wykorzystaniem pośredniego pomiaru przesunięcia fazy, wpływ ten jest pomijalnie mały. Jest tak pomimo tego, że własności tej metody są silnie związane z geometrią rozmieszczenia odbiorników. Wyjaśnienie tego faktu jak też przedstawienie wpływu interferencji sygnału na wyniki pomiarów jest głównym tematem niniejszego seminarium.