A A A

 (nr 53 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 19 stycznia 2017, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Dr Bogdan Kreczmer

Temat: Wyznaczanie azymutu kierunku przylotu echa – wyniki eksperymentów