A A A

 (nr 66 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 9 listopada 2017, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Dr inż. Bogdan Kreczmer

Temat:  Estymacja azymutu przylotu sygnału ultradźwiękowego z użyciem systemu par odbiorników

 

W trakcie seminarium zostanie omówiony problem wyznaczania kąta azymutu przylotu sygnału akustycznego. Przedstawiony zostanie przykładowy algorytm rozwiązania tego problemu. Nastęnie zaprezentowana zostanie metoda estymacji azytmutu przelotu syganłu ultradźwiękowego z użyciem systemu par odbiorników. Omówione zostaną przykładowe wyniki obliczeń z wykorzystaniem danych pochodzących z przeprowadzonego wcześniej eksperymentu. W dalszej kolejności zostanie omówione wykorzystanie wspomnianej metody do rozwiązania klasycznego problemu rozróżniania obiektów takich jak ściana, kąt pomieszczenia oraz tyczka.