A A A

 (nr 51 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 15 grudnia 2016, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Prof. Ignacy Dulęba

Temat: Powtarzalna kinematyka odwrotna manipulatorów – powtórnie

Dla klasycznego zadania aproksymacji jakobianu pseudoodwrotnego jakobianem rozszerzonym zaproponujemy algorytm efektywny obliczeniowo. Pokażemy także jak liczyć manipulowalność bez macierzy manipulowalności.