A A A

 (nr 48 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 24 listopada 2016, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Mgr inż. M. Drwięga

Temat: Lokalizacja i mapowanie w systemach robotów mobilnych

 

Seminarium ma być podstawą do otwarcia przewodu doktorskiego, promotor: dr hab. inż. E. Roszkowska

Jednym z głównych problemów robotyki mobilnej jest pozyskiwanie informacji o pozycji robotów i środowisku w którym się poruszają. W przypadku systemów wielorobotowych dodatkowym wyzwaniem jest wymiana danych między robotami oraz integracja pomiarów w spójną reprezentację otoczenia. W ramach seminarium przedstawiony zostanie przegląd metod lokalizacji, reprezentacji otoczenia oraz mapowania robotów mobilnych, ze szczególnym naciskiem na metody probabilistyczne.