A A A

 (nr 46 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 10 listopada 2016, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Mgr inż. M. Cholewiński

Temat: Algorytmy sterowania manipulatorów mobilnych z uwzględnieniem poślizgów

Przedmiotem referatu są wyniki uzyskane w rozprawie doktorskiej.  

Prezentacja ma na celu przedstawienie osiągnięć uzyskanych podczas realizacji prac związanych z przewodem doktorskim. Zostaną poruszone kwestie dotyczące założeń ruchu, modelowania oraz sterowania platform sterowanych różnicowo. Zostaną przedstawione wyniki badań eksperymentalnych.