A A A

 (nr 28 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce:  10 grudnia 2015, godz. 11:15, s. 208 C-3
Prelegent: Mgr W. Domski, Prof. A. Mazur

 

Temat: Rozszerzona wersja metody siły pozornej dla platformy SSMP