A A A

Wnioski o dofinansowanie działalności innowacyjnej MŚP oraz konkursy PO IR

 1. Informacja o naborze wniosków w ramach Programu INTERREG CENTRAL EUROPE:
  http://www.central2013.eu/fileadmin/user_upload/Downloads/First_call/CE_-_Announcement_1st_call.pdf
  Nabór prowadzony jest do 13.04.2015 r., do godz. 18:00 CET.
 2. Informacja o naborze wniosków w ramach INSTRUMENTU dla MŚP w ramach Programu HORYZONT 2020:
  http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument
  Pod adresem http://www.kpk.gov.pl/?event=mali-i-sredni-przedsiebiorcy-w-programie-horyzont-2020 znajdą Państwo ponadto nagranie oraz prezentacje ze spotkania informacyjnego nt.: Instrumentu dla MŚP. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym.
 3. Informacja o naborze wniosków w ramach procedury FAST TRACK TO INNOVATION w ramach Programu HORYZONT 2020:
  http://www.kpk.gov.pl/?page_id=14926
  Daty graniczne składania wniosków w 2015 r. to: 29 kwietnia, 1 września, 1 grudnia.
 4. Wsparcie w ramach dużego bonu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wsparcie może zostać przeznaczone na zakup usługi polegającej na opracowaniu np.: nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji. Usługa ta może dodatkowo obejmować: 1) Opracowanie: a) oceny potencjału i otoczenia funkcjonowania przedsiębiorcy, b) planu rozwoju przedsiębiorcy na podstawie nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów lub technologii produkcji, c) prognozy rynku nowego wyrobu, projektu wzorniczego lub znacząco ulepszonego wyrobu, d) strategii wprowadzenia nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu do obrotu; 2) Wdrożenie nowego dla przedsiębiorcy wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo znacząco ulepszonego wyrobu lub technologii produkcji.

  Program przeznaczony jest dla mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną posiadających siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przedsiębiorca, który wcześniej otrzymał wsparcie w ramach Programu, może ubiegać się o nie po raz kolejny. Wsparcie w ramach Programu może być udzielone przedsiębiorcy, który złożył tylko jeden wniosek w ramach danego naboru wniosków.

  Więcej informacji na stronie http://www.parp.gov.pl/index/index/2258
  Nabór wniosków prowadzony jest do 21.04.2015 r., godz. 16:00 CET lub do wyczerpania środków przewidzianych na konkurs.
 5. Program operacyjny Inteligentny Rozwój

  W 2015 roku, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój przewidziany jest szereg konkursów, w których polskie MŚP mogą starać się o dofinansowanie prowadzonej działalności innowacyjnej lub badawczo-rozwojowej (B+R). Łącznie w latach 2014-2020 do podziału w ramach POIR będzie ponad 8,6 mld Euro.

  Pod adresem: http://www.poir.gov.pl/media/1643/harmonogram_konkursow_POIR_wersja1_12032015.pdf znajdą Państwo harmonogram konkursów w roku 2015 w podziale na następujące priorytety:
  Priorytet 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa,
  Priorytet 2. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I,
  Priorytet 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,
  Priorytet 4. Badania naukowe i prace rozwojowe.