Laboratorium 1 - Edytor Emacs, kompilator języka C

Zakres materiału

Uruchomienie edytora Emacs, podstawy edycji plików, zakończenie pracy z edytorem. Konfiguracja Emacsa, zaawansowane komendy edycyjne. Praca z kompilatorem języka C, usuwanie błędów z programów (program na miejsca zerowe trójmianu kwadratowego). Instrukcja warunkowa (if).

Przygotowanie do zajęć

Przed przystąpieniem do zajęć przygotuj: Podczas wykonywania ćwiczenia niezbędne będą umiejętności pracy w systemie UNIX nabyte na ostatnich zajęciach. Warto przećwiczyć korzystanie z podstawowych komend raz jeszcze!

Informacje wprowadzające

W systemach UNIX oraz GNU/Linux większość zadań wykonuje się na plikach tekstowych. Z tego powodu nabycie umiejętności posługiwania się dobrym edytorem tekstu jest niezbędne. Równocześnie, w samym procesie pisania programów, drugim podstawowym narzędziem staje się kompilator. Nic dziwnego więc, że nauka obu, po opanowaniu użytkowania systemu operacyjnego, rozpoczyna kurs Podstaw programowania.

Praca z edytorem Emacs

Poniższa tabela zawiera często używane skróty klawiszowe, przydatne przy pracy z edytorem Emacs. Skrót C- oznacza równoczesne użycia klawisza Control z podanym znakiem, zaś M- – lewego klawisza Alt ze znakiem (lub najpierw klawisza ESC, a następnie podanego znaku).


Skrót Operacja Skrót Operacja
M-x wywołaj polecenie M-x shell wywołaj polecenie powłoki
C-_ cofnij M-> przejdź na koniec bufora
C-g anuluj operację M-< przejdź na początek bufora
C-x C-f otwórz/utwórz plik M-g g przejdź do linii
C-x C-w zapisz bufor jako... M-% znajdź i zamień
C-x C-s zapisz bufor C-a przejdź na początek linii
C-x C-c zamknij edytor C-e przejdź na koniec linii
C-x k zamknij bufor C-f przesuń kursor w lewo
C-x b zmień bufor C-b przesuń kursor w prawo
C-x C-b lista buforów C-n przejdź do następnej linii
C-SPACE ustaw znacznik C-p przejdź do poprzedniej linii
C-w wytnij zaznaczone C-x h zaznacz cały bufor
C-y wklej M-l zamień na małe litery
M-w kopiuj zaznaczone M-u zamień na duże litery
M-y wklej kolejne z 'kill ring' M-c pierwsza litera duża
C-k wytnij do końca linii C-t zamień znaki miejscami
C-s wyszukaj do przodu M-t zamień słowa miejscami
C-r wyszukaj do tyłu C-x r k wytnij prostokąt
C-x 1 jedno okno C-x r y wklej prostokąt
C-x 2 podziel okno w poziomie C-x r o wstaw pusty prostokąt
C-x 3 podziel okno w pionie C-x - zmniejsz czcionkę
C-x o zmień okno C-x + powiększ czcionkę

W materiałach dodatkowych do tego ćwiczenia znajdziesz przykładowy plik konfiguracyjny edytora Emacs. Podczas zajęć prowadzący wyjaśni w jaki sposób go wykorzystać i jakie są jego najważniejsze elementy składowe, co zapewne pozwoli Ci w znacznym stopniu samodzielnie dopasować edytor do własnych potrzeb.

Do opisu tego ćwiczenia laboratoryjnego dołączony jest plik, na którym będziesz mógł przećwiczyć działanie poznanych komend. Na pliku należy wykonać następujące operacje:

 1. Posortuj plik według pierwszej kolumny.
 2. Zamień wszystkie wystąpienia 'Green Note' na 'Blue Note'.
 3. Usuń kolumnę 'Cat nr'.
 4. Zamień miejscami kolumny 'A-side' i 'B-side'
 5. Przekształć plik do postaci:
   Year & A-side        & B-side       & Label  \\ \hline  
   1947 & Milestones      & Sippin' at Bell's & Savoy  \\ \hline 
   1947 & Goin' to Mintons   & Half Nelson    & Savoy  \\ \hline 
   1948 & Little Willie Leaps  & Half Nelson    & Savoy  \\ \hline 
   1949 & Jeru         & Godchild      & Capitol \\ \hline 
   1949 & Move         & Budo        & Capitol \\ \hline
   .. &  ..          &  ..        &  ..   \\ \hline
  

Praca z kompilatorem języka C

Do dyspozycji studentów dostarczone są dwa kompilatory języka C na komputerze diablo (Sun C w wersji 5.12 SunOS_sparc oraz GNU CC w wersji 5.5.0, uruchamiane odpowiednio poleceniami cc oraz gcc) oraz jeden na komputerze panamint (GNU CC w wersji 10.2.1 – polecenie gcc). Poniższe przykłady pokazują działania na komputerze diablo w oparciu o kompilator Sun C (aczkolwiek otrzymywane w trakcie uruchamiania przykładów komunikaty o błędach / ostrzeżenia mogą być nieco odmienne ze względu na różnice w wersji kompilatora użytego w przykładach a aktualnie dostępnego). Polecamy ich przećwiczenie także z wykorzystaniem kompilatora GNU CC (warto zauważyć, że GNU CC dostępne na diablo i na panamincie też mogą dawać komunikaty w nieco odmiennej postaci ze względu na różnice w wersji).

Niech w pliku o nazwie prog.c znajduje się kod naszego programu (możesz utworzyć taki plik korzystając z edytora Emacs oczywiście:).

[john_doe@diablo:~]$ cat prog.c -n         <- wyswietla zawartosc pliku numerujac linie
   1	#include<stdio.h>
   2	
   3	int main(){
   4	 
   5	 printf("Napis do wyswietlania\n")
   6	  
   7	 return 0;
   8	}

Kompilację takiego programu wykonujemy wpisując polecenie

[john_doe@diablo:~]$ cc prog.c
prog.c: In function 'main':
prog.c:7: error: expected ';' before 'return'
Niestety jak widzimy kompilacja nie powiodła się – program zawiera błędy. Kompilator udziela nam następujących informacji: Linia siódma wydaje się nie zawierać błędów (konstrukcja return 0; jest w porządku), natomiast korzystając ze wskazówki kompilatora łatwo zauważyć, że rzeczywiście (w linii piątej) brakuje średnika przed słowem kluczowym return (kompilator zgłasza błąd w momencie gdy „przestaje rozumieć'' kompilowany program – przyczyna tego stanu może znajdować się wcześniej niż miejsce, w którym kompilator to „zauważył''). Poprawienie błędu skutkuje poprawną kompilacją i poprawnym działaniem programu wynikowego a.out.

[john_doe@diablo:~]$ cat prog.c -n 
   1	#include<stdio.h>
   2	
   3	int main(){
   4	 
   5	 printf("Napis do wyswietlania\n");  // dodano srednik
   6	  
   7	 return 0;
   8	}
[john_doe@diablo:~]$ cc prog.c
[john_doe@diablo:~]$ ./a.out 
Napis do wyswietlania
[john_doe@diablo:~]$

Aby zapoznać się ze standardowymi komunikatami kompilatora, spróbujmy przeanalizować kilka błędów celowo wprowadzonych do poprzedniego programu.

Przebieg ćwiczenia

Sprawozdanie

Sprawozdanie powinno zawierać:

Spis literatury

1
D. Cameron, GNU Emacs: Leksykon kieszonkowy, Helion, 2002.
2
D. Cameron, Learning GNU Emacs, O'Reilly Media , 2005.
3
G. Glass, K. Ables, Linux dla programistów i użytkowników, Helion, 2007, (rozdziały 3 ,,Narzędzia GNU dla zwykłych użytkowników'' oraz 11 ,,Programowanie w C'' mogą być pomocne przy samodzielnym ćwiczeniu dużej części zaprezentowanego materiału).
4
B.W. Kernighan, D.M. Ritchie, Język ANSI C, WNT, 2004.
5
A. Robbins Edytory vi i Vim: Leksykon kieszonkowy, Helion, 2012.

About this document ...

This document was generated using the LaTeX2HTML translator Version 2019.2 (Released June 5, 2019)

The command line arguments were:
latex2html -html_version 3.2,latin2,unicode -split 0 -no_navigation PProg_lab_01

The translation was initiated on 2022-10-19